top of page
Skärmavbild 2023-03-13 kl. 12.22.20.png

VÅR MISSION

Vi breddar synen på värde för att många ska vilja bidra till hållbar utveckling.

VAD ÄR EN PLATS?

Är det byggnaderna som finns på en plats? Eller mängden företag? Kanske utbudet av aktiviteter & pulsen? Träden & naturen?

Människorna som bor där?

Vi hävdar att en plats är allt detta och framför allt vår relation till den - och det är den vi utgår ifrån när vi utvecklar hållbara platser.

hallbaraplatser-figur (kopia).png

PLATSUTVECKLING FÖR OSS

Ordet "plats" innehåller så många dimensioner och varierar genom att vara alltifrån städer, orter, byar, lantställen till öppna landskap. Oavsett kärleken till stadens diversitet eller de varma känslorna för familjegården på landet som ärvts i generationer, så ser vi samtliga lösningar som potentiellt hållbara. Det som är viktigt att komma ihåg är att dessa platser ofta har helt olika förutsättningar och därmed också utvecklingsmöjligheter att förhålla sig till. Ingen av de exemplifierade lösningarna är bättre än den andra, utan bara två olika perspektiv och erbjudanden som kan bidra till hållbarhet - på sitt sätt.

Vi tror på platsutveckling utifrån människors behov och perspektiv och vi tror på kraften av delaktighet och påverkan i vad den egna boendemiljön är och behöver. Att arbeta för en inlyssnande och flexibel utveckling utifrån de befintliga förutsättningarna en del av vårt arbete för att göra våra förankringspunkter i världen lite bättre för kommande generationer än de var innan vi själva fick bli en del av dem. Det ger oss också möjlighet att lyfta fram fler av de mervärden som platser har att erbjuda utöver de vi kan se och ta på.

VAD VI GÖR

All platsutveckling är komplex inte bara på grund av att de alla har olika fysiska eller relationella förutsättningar. Det finns dessutom osynliga regler (normer) och hämmande/stärkande strukturer och beteendemönster vilka begränsar handlingskraft hos inte bara oss invånare, utan också företag, offentligt anställda etc. Att dessa osynliga regler och naturliga beteendemönster finns beror på att vi människor skapar ordlösa överenskommelser genom att förhålla oss till varandra och vår sociala kontext. Genom att synliggöra dessa ofta outtalade regler, osynliga överenskommelser och strukturer uppstår möjligheten att gemensamt fatta beslut om vilka som ska vara kvar och vilka som behöver omförhandlas. På det sättet ligger det i allas våra händer att förändra "det som sitter i väggarna" - alltså den kultur och platskänsla som finns i dagsläget.
 
Vi erbjuder flera lösningar för att lättare att få ett grepp om hur en plats eller organisation skulle kunna påbörja sin resa för att börja arbeta med den inneboende potential för hållbar platsutveckling som redan finns. Här nedan finner ni fyra enskilda exempel, men oavsett vilket behov ni har så anpassar vi oss utifrån det och mixar om så skulle visa sig nödvändigt.
 
Längst ner hittar ni våra kontaktuppgifter! 

NÅGRA EXEMPEL

Backa Bruksorten Jk_Rityta 1.png
BACKA BRUKSORTEN

Screening

Process för att hitta framgångsfaktorer och missgynnande faktorer för orter på landsbygd & vs. orter nära städer för att underlätta industrins kompetensförsörjning. 
 
På uppdrag av stålindustrins brandschorganisation, Jernkontoret 

Hela_Hagfors 2.png
HELA HAGFORS

Process

Skräddarsydd process för att arbeta med platsutveckling och underlag till översiktsplanen i Hagfors med utgångsplats i platskänslan. I ett nästa steg knyts implementeringen av idéer och den första iterationens nya arbetssätt till hållbarhetsmålen, samt vidareutvecklar platsidentiteten och den positiva normförskjutning som påbörjats. 

På uppdrag av Hagfors kommun.

Skärmavbild 2023-03-13 kl. 12.22.20.png
HÅLLBARA PLATSER

Digital prototyp

En digital prototyp utvecklas för att platser snabbt ska delges rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas för ökad attraktivitet och i en förlängning ökad kompetensförsörjningsgrad - utifrån sina unika förutsättningar. 

Vinnova-finansierat projekt:
Vi, Sticky Beat, Jernkontoret,
Karlstad Innovation Park,
SSAB Borlänge, Borlänge kommun.

bottom of page